Svensk flagga   Suomi flagga   english flagga  

Vad är ett biosfärområde?

Senaste nytt från Katja Bonnevier.

Skärgårdshavets biosfärområde Jungfruskär

Foto Destination Finland Seaside Kb - © All rights reserved

Skärgårdshavets biosfärområde representerar både ett område och ett verksamhetsprogram. Det geografiska området består av tusentals öar och skär i Åbo skärgård. Biosfärområdet har blivit utnämnt av UNESCO, FN:s organisation för utbildning, forskning och kultur, med anledning av den högt värdesatta naturen och den speciella kultur som utvecklats i skärgården, där människans liv redan länge har varit starkt sammanknutet med havet. Man kan se utnämningen som ett sätt att sporra aktörerna i området till att ta i beaktande den oerhört värdefulla naturen och kulturen, i samband med utvecklingen av området. UNESCO:s utnämning lägger också mycket vikt vid att området hålls bebott och att näringslivet utvecklas och skall därför inte hämma utvecklingen. Området skall kunna fungera som en modell för andra liknande kust- eller skärgårdsområden.

Biosfärområdet är då inte bara fråga om status, utan är också ett program med målsättningar att främja en hållbar utveckling, som bevarar den unika naturen och skärgårdssamhället, samtidigt som den sporrar till en utveckling som är anpassad till det framtida samhällets behov. Biosfärområdet finns till för alla och man strävar till att samla alla intressen och behov under biosfärområdets paraply för att hitta balanserade lösningar för utvecklingen

Skärgårdshavets biosfärområde Jungfruskär

Foto Destination Finland Seaside Kb - © All rights reserved


Vad görs inom Skärgårdshavets biosfärområde?

Inom biosfärområdet finns många aktiva aktörer som med sin dagliga verksamhet främjar en hållbar utveckling av området. Biosfärområdet kan fungera som ett samarbetsnätverk för dem och skapa gemensamma riktlinjer för området. Väståbolands stad, Kimitoöns kommun, Sydvästra Finlands miljöcentral, Forststyrelsen, Åbo Akademi, Åbo Universitet, Egentliga Finlands förbund och TE-centralen är alla viktiga organisationer bakom biosfärområdets verksamhet. Programmet tar speciellt fasta på vissa tyngdpunktsområden i Skärgårdshavet, som vård av värdefulla naturtyper såsom de vackra naturängarna som med hjälp av bete och hävd bevarats från att växa igen, vården av våra kustvattenområden, natur- och kulturturismen och skärgårdssamhällets anpassning till förändringar.

Skärgårdshavets biosfärområde Berghamn

Via biosfärområdet vill man höja miljömedvetenheten och sporra till att bidra till en både ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling i Skärgårdshavets biosfärområde.


Skärgårdshavets naturängar och betesdjur

Skärgårdens vackra kulturlandskap, med lövängar, torrängar, strandängar och hagmarker, hölls ännu under mitten av 1900-talet fria från högre och tätare växtlighet genom bete och hävd. De sagolikt vackra landskapen har också ett högt ekologiskt värde med ett mycket stort antal sällsynta arter. Det traditionella jordbruket håller på att försvinna och betesdjuren som tidigare skötte om att naturängarna hölls betade, har kraftigt minskat i antal. Därför har man varit tvungen att under det senaste årtiondet börja bygga upp en ny modell för vården av de gamla betesmarkerna i skärgården. Forststyrelsen som sköter nationalparkens områden, har redan sedan flera årtionden vårdat kulturmarker på den statligt ägda marken inom biosfärområdet. Områden har röjts och avtal har gjorts med djurägare för att få betesdjur ut till öarna.

Skärgårdshavets biosfärområde Berghamn

Många naturängar håller på att växa igen och man har varit tvungen att välja ut de värdefullaste områden, som är mest i behov av vård. Inom nationalparken har man vårdat naturområden på en del öar redan sedan flera årtionden. Inom biosfärområdet har Forststyrelsen, miljömyndigheterna, föreningar, kommunerna med deras markägare och jordbrukare byggt på ett samarbete med strävan till att vårda både de privatägda och statligt ägda kulturmarkerna och stöda den småskaliga djurhushållningen.

Skärgårdshavets biosfärområde Berghamn

EU:s specialmiljöstöd för naturvård i samband med lantbruket har kommit väl till pass för att stöda jordbrukarna i att utveckla vården av kulturbiotoper på de privatägda markerna. Betesdjursköttet är en eftertraktad produkt, som djurägarna säljer genom direktförsäljning.

Katja Bonnevier.


Länkar till mer info om skärgårdshavets biosfärområde:

>>> Skärgårdshavets biosfärområde

 

>>> utinaturen.fi - UNESCOs Människan och biosfären.

 

>>> Metsähallitus - Utvecklandet av naturturismen i Unescos biosfärområde i Skärgårdshavet m.m

 

>>> I samma båt

Stugor Åbo skärgård

 

Restauranger Åbo

 

Restauranger Åbo skärgård


 

Go to Top